Varför Teater?Skolan har genom åren blivit en allt viktigare plats för våra elever. Samtidigt står skolan idag inför utmaningar som begränsade resurser, större elevgrupper och tidsbrist. Hur motiverar man då ett teaterbesök som tar tid från skolans övriga uppdrag? Helt enkelt, varför ska våra barn och unga titta på teater?

På grund av skolans kompensatoriska uppdrag, att alla barn och unga ska ha rätt att uppleva konst och kultur, har skolan blivit den absolut största plattformen för teaterns möte med den unga publiken. Utan detta uppdrag skulle många barn och unga bli utan teaterupplevelse.
Det går dessutom att hitta gott om argument för vad elever kan lära sig genom teatern. Att ta del av en föreställning kan innebära att ta del av nya åsikter och uppfattningar om vårt samhälle. Att tolka scenkonst är dessutom att orientera sig i ett komplext informationsflöde där vad som sägs och görs på scenen i kombination med scenografi, ljud och ljus kopplas samman till en helhet som landar hos eleverna.

Ju fler konst - och kulturupplevelser en människa får till sig desto fler berättelser har hon att spegla sig i. Att få känna igen sig själv eller andra i olika berättelser skapar acceptans och förståelse både inför den egna individen och sin omgivning, vilket kan vara viktigast av allt för den unga publiken. I den konfliktfyllda och oroliga värld vi lever i har berättelser aldrig varit så viktigt som nu.

Alla barn och unga har rätt att uppleva konst och kultur, alla barn och unga har rätt att dela sina reflektioner, känslor och tankar kring något. Angereds Teater vill vara en del i  skolas arbete med att göra varje elevs röst hörd och genom detta stärka deras identitet och självkänsla. Därför teater.