Fokis- Folkbildning och kultur i samverkan

Sedan hösten 2013 har ett utvecklingsarbete pågått på teatern där vi tillsammans med folkhögskolor och andra kulturinstitutioner har arbetat för att vidga deltagandet i vår repertoar och kring drama.

De olika kulturinsitutionernas medverkansfrom ser olika ut men Angereds Teater brukar ha tematiska samtal, workshops/övningar i samband med våra föreställningar på teatern, erbjuda biljetter tlll deltagare och deras barn samt komma ut till skolorna och tala med deltagare och lärare. Ibland har vi också workshops i klassrummen.

Syftet är att:

  • öka medskapandet i betydelsen av att forma verksamheten av och med invånarna
  • utveckla metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser